TianHe hakda

TianHe-e hoş geldiňiz

1992-nji ýylda esaslandyrylan Çengdu Tianhe wolfram karbid gurallary Ltd., Wenjiang Haixia Liangan Ylym we Tehnologiýa Ösüş Zonasynda ýerleşýän, ýokary tehnologiýaly volfram karbid gurallary öndürijisidir. 14000 inedördül metr töweregi we 100-den gowrak tejribeli işgäri bar.Karbid gurallaryny öndürmekde ortaça 40 ýyl tejribesi bolan hünärmen inerener toparymyz bar.100% päk gyz çig maldan başlap, poroşok materialyndan boş ýerlere we dürli önümler bilen goşmaça pyçaklar, nebit garyndysy, magdan düwmeleri, profiller, könelişýän bölekler, elektrodlar we ş.m. ýaly doly önümçilik amallarymyz bar.Önümçilik we gözden geçirmek üçin hünärli we ösen enjamlarymyz bar.Daşary ýurtly müşderilere 20 ýyllap karbid önümleri bilen üpjün edýän karbid öndürijisi hökmünde, daşary ýurtly müşderiler tarapyndan ökde hünärli enjamlarymyz bar we olar bilen yzygiderliligi saklaýarys.

Adaty önümler bilen üpjün etmekden başga-da, dürli görnüşlere, ýokary kynçylyklara we standart däl taslamalara bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin müşderilerimize özleşdiriş hyzmatyny hödürleýäris.

Karbidiň aýlawly boş ýerleri we karbid indekslenip bolýan pyçaklar we karbid burawlaýyş maslahatlary we karbid bölejikleri ýaly esasy önümler 60-dan gowrak ýurda iberilýär.Müşderileriň käbiri öz ugrunda iň ýokary derejededir.

Innowasiýa arkaly ösýäris, bazara gönükdirilendiris. Hilini esas hökmünde alyp, birinji synp çig malyny saýlaýarys we ösen tehnika bilen öndürýäris.Hilimizi berk gözegçilikde saklaýarys, çalt tizlik bilen hyzmat edýäris, karzy hormatlaýarys we hemişe şertnamany ýerine ýetirýäris.

TianHe hakda

Taryh: 40 ýyl
60 ýurda eksport
Capacityyllyk kuwwaty: 300 tonna

Näme üçin bizi saýlamaly?

starISO Hil gözegçilik ulgamy

starDünýädäki ýokary derejeli kompaniýalar bilen on ýyllyk hyzmatdaşlygy

starNetijeli ERP gowşuryş ulgamy

starMüşderilere bir gezeklik çözgütler bilen üpjün etmek üçin baý amaly tejribe

starCarbide önümini öwrenmek we öndürmek üçin 30 ýyllyk tejribe we hünär tehniki topary

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.