Habarlar

 • Karbid topy önümi bilen tanyşlyk

  Köplenç wolfram polat toplary diýlip atlandyrylýan karbid toplary, sementlenen karbidden ýasalan toplary we toplary aňladýar.Karbid toplary aşa ýowuz şertler üçin örän amatlydyr we aşa könelmäge, täsirlere we poslama garşydyr.Ansatlyk bilen deformasiýa edilmeýär.Karbid toplary esasan ...
  Koprak oka
 • Karbid guraly - maşyn guralynyň işini amala aşyrmak üçin esasy komponent

  Karbid gurallary gatylygy we berkligi sebäpli agdyklyk edýär.Pyçagyň material klassifikasiýasyna görä, ol esasan gurallaryň dört görnüşine bölünýär: gural polat, sementlenen karbid, keramika we superhard materiallary.Guralyň maddy aýratynlyklary gatylygy öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Sementlenen karbid köýnek böleklerini ulanmak

  Döwrebap senagatyň ösmegi bilen mehaniki bölekler (oba hojalygy tehnikasy, dag magdanlary, gurluşyk tehnikasy, buraw enjamlary we ş.m.) köplenç çylşyrymly we agyr şertlerde işleýär we köp sanly mehaniki enjam köplenç könelmegi we ýyrtylmagy sebäpli döwülýär. .Ondan soň ...
  Koprak oka
 • Sementlenen karbid hasasynyň islegi ýokarlanýar

  Soňky ýyllarda içerki sementlenen karbid barlarynyň önümçiligi artýar, ýöne islegiň yzygiderli giňelmegi bilen bazar ýetmezçilik edýär we hilini barlamak zerurlygy hem kynçylyklara sezewar bolýar.Häzirki wagtda Hytaýda sementlenen karbid barlarynyň barlagy adatça ...
  Koprak oka
 • kosmos materiallaryny kynlaşdyrýan sapaklary

  1) stabilityokary durnuklylyk we öndürijilik üçin çep eliň pyçagyny talap edýän çep elli fleýta dizaýny bilen sapak degirmenini saýlaň.Çep eli kesiş geometriýasynyň, giriş deşiginiň we adaty degirmen kesiş ýollarynda ulanylýan daşyndan ýa-da ýokardan aşaky sapaklaryň utgaşmasy gaty ...
  Koprak oka
 • Karbid önümleri bahalary takmynan 10% ýokarlandyrdy

  Recentlyakynda içerki sementlenen karbid bar kompaniýalary yzly-yzyna bildirişler berdiler.Çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen, sementlenen karbid bar önümleriniň bahasy soňky döwürde ýokarlandy.Kobalt co-a baglylykda bu gezek artmagyň 5-10% aralygyndadygy habar berildi ...
  Koprak oka
 • Sementlenen karbide düşünmek

  Karbid betona meňzeýär: Karbid dänelerini çygly we kobalt däneleri bilelikde saklamak üçin birleşdiriji sement hökmünde pikir ediň.Volfram karbid däneleri kobalt metallaryň gaty matrisasyna birleşdirildi.“Sementlenen karbid” termini f ...
  Koprak oka
 • How to choose carbide strips

  Karbid zolaklaryny nädip saýlamaly

  Karbid zolagy dürli şekilli karbidiň bir görnüşidir.Uzyn zolagy sebäpli oňa “ýelim garyndy zolagy” diýilýär.“Sementlenen karbid meýdany bar”, “sementlenen karbid zolagy”, “sementlenen karbid zolagy” we ş.m.Karbid zolagy esasan ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Sementlenen karbid önümlerini özleşdirmekde hilini nädip üpjün etmeli

  Sementlenen karbidiň standart däl önümleri, kompaniýanyň önümçilik kuwwatynyň synagydyr, esasanam ýokary çydamlylyk talaplary bolan önümler.Şonuň üçin ygtybarly üpjün edijini nädip saýlamalydygy gaty möhümdir.“Chengdu Tianheng” sementlenen karbid gurallary kärhanasy, giňişleýin ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6