Sementlenen karbid köýnek böleklerini ulanmak

DSC_7182

Döwrebap senagatyň ösmegi bilen mehaniki bölekler (oba hojalygy tehnikasy, dag magdanlary, gurluşyk tehnikasy, buraw enjamlary we ş.m.) köplenç çylşyrymly we agyr şertlerde işleýär we köp sanly mehaniki enjam köplenç könelmegi we ýyrtylmagy sebäpli döwülýär. .Şonuň üçin könelişme çydamly materiallaryň gözlegini we işlenip düzülmegini özleşdirmek, könelişen material bölekleriniň hyzmat ediş möhletini gowulaşdyrmak we könelmek sebäpli ýitgileri azaltmak üçin möhüm ähmiýete eýe.

Sementlenen karbid köýnek bölekleri has ýokary öndürijilige eýedir, şonuň üçin olar senagatda giňden ulanylýar.Gowy könelişme garşylygy we ýokary gatylygy ony aşaga çydamly bölekleri öndürmek üçin amatly edýär, mehaniki bölekleri we ýokary temperatura, sürtülme we poslama çydamly sim çyzgylary ölýär.Soňky ýyllarda sementlenen karbid dürli senagat önümlerinde poladyň ornuny tutmak üçin has gowy saýlama boldy.

Sementlenen karbidiň könelmegine çydamly bölekleri, şar ruçkasynyň ujy ýaly kiçijik, zarba urýan maşyn, sim çyzgysy ýa-da polat pudagynda ulanylýan tegelek ýaly uly.Karbid köýnek bölekleriniň we buraw gurallarynyň köpüsi göni wolfram kobaltyndan ýasalýar.Inçe däneli we ultra inçe däneli sementli karbidler, demirden, reňkli erginlerden we agaçdan kesmek üçin gurallara we çydamly esbaplarda möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Sementlenen karbid köýnek bölekleriniň ulanylyşy aşakdaky ýaly:

Karbid köýnek bölekleri mehaniki möhür;nasoslarda, kompressorlarda we agitatorlarda karbid möhürleri mehaniki möhürleýiş ýüzleri hökmünde ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde sementlenen karbid nebiti gaýtadan işleýän zawodlarda, nebithimiýa zawodlarynda, dökünleri doly enjamlarda we derman önümçiliginde giňden ulanylýar.

Karbid geýýän bölekler Demir sim çyzuw pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz wolfram karbid simini, volfram karbidini we sim çyzgy turbasyny öndürýär.Has ýokary gatylyk we berklik bu önümlere ýokary temperatura we basyşlara garşy durmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary eşik garşylygy bolan könelişme çydamly bölekleri ulanmak, önümiň hilini, ýerüsti bejergisini we ölçeg takyklygyny döredip biler we önümiň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Karbid köýnek böleklerini egirme we dokma pudagynda ulanmak;esasanam jüt dokamak pudagynda demir halkada şöhlelendirilýär.Bu, ýokary tizlikde aýlananda jüt siminiň titremeginiň we süýşmeginiň öňüni almak we enjamyň erkin we rahat işlemegine mümkinçilik bermekdir.

Sementlenen karbidden ýasalan eşiklere çydamly böleklere burunlar, ýol görkeziji relsler, plunjerler, toplar, teker bölekleri, gar sürýän tagtalar we ş.m.


Iş wagty: Mart-07-2022