Çygly ýa-da gury kesiş programmalarynda gaty karbidli dişli enjam

Cutting Kesiş tizligi
● Gysga işleme wagty
Convention Adaty HSS kesijisinden has uzyn gural ömri
G Diş öndürmek üçin her bölek üçin wagt tygşytlamak
● productokary öndürijilik
● Enjamyň takyklygy
Dry Gury kesmek arkaly iş gurşawyny gowulandyrmak
Dry Gury işlemek üçin örän amatly
Ear Dişli dişli öndürmek üçin çykdajylar

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg aralygy / Doly aralyk

Haryt bellikleri

Dişli sowadyjy bilen ýa-da dişli kesmek üçin gaty karbidli dişli dykyzlyklar gabykda ýa-da çeňňek dizaýnynda ulanylyp bilner, we açar ýoly ýa-da ahyrky sürüjileri bilen gabyk stilinde we iň köp işleýän maşynlara laýyk dürli görnüşli dizaýnlarda bar.

Karbid şkaflary, ýokary tizlikli kesiş tizligini (HSC) aralygynda kesmäge mümkinçilik berýär we ýokary tizlikli polat gysgyçlary bilen deňeşdirilende ep-esli ýokarydyr.Göwnejaý bahalandyrylan güýmenje maşynlarynyň ösdürilmegi karbid hoblarynyň artykmaçlyklaryny amaly taýdan ulanmaga mümkinçilik berýär.

Metaly kesmek aýratynlyklary üçin gaty karbidli dişli enjam

1. H.igh kesiş tizligi

2. S.Hort işleýiş wagtlary

3. A.adaty HSS kesijisinden has uzyn gural ömri

4. T.dişli öndürmek üçin her bölek tygşytlamak

5. H.igh öndürijiligi

6. M.agyry takyklygy

7. Mengury kesmek arkaly iş gurşawyny gowulandyrdy

8. V.gury işlemek üçin amatly

9. L.dişli dişli öndürmek üçin çykdajylar

Metal kesmek üçin gaty karbidli dişli enjam

Dürli derejeli polatdan we metaldan sapak kesmek üçin gaty karbidli dişli enjamlar ulanylýar.Şeýle hem ýokary tizlikli degirmen üçin ulanylýar, alýumin garyndysyny, mis garyndysyny, garyndy poladyny, uglerod poladyny, poslamaýan polatdan, nikel garyndysyny we ş.m. gaýtadan işlemek üçin amatly.

Gaty karbidli dişli enjamlar, ýokary fiziki aýratynlyklary, ýokary gatylygy we berkligi sebäpli sapagy kesmek üçin iň gowy seçimdir.

Bahalandyrma

Baha Dykyzlygy

g / sm3

Gatylyk

HRA

TRS

≥N / mm²

ISO kody
TK30 14.25-14.40 91.5-92.0 2300 K20

Dişli Hob ​​Model aýratynlyklary

Görnüşi Ölçegi Dişler
D d ≥H h1 h2
TG3213151200 32 13 15 0 0 12
TG3213151210 32 13 15 2.25 0 12
TG3213151211 32 13 15 2.25 2.25 12
TG3210151200 32 10 15 0 0 12
TG3210151210 32 10 15 2.25 0 12
TG3210151211 32 10 15 2.25 2.25 12
TG2508081200 25 8 8 0 0 12
TG2510101200 25 10 10 0 0 12
TG2508081511 25 8 8 1.5 1.5 15
TG4013201511 40 13 20 2.25 2.25 15
TG3213151500 32 13 15 0 0 15
TG3213151510 32 13 15 2.25 0 15
TG3213151511 32 13 15 2.25 2.25 15
TG3210151500 32 10 15 0 0 15
TG3210151510 32 10 15 2.25 0 15
TG3210151511 32 10 15 2.25 2.25 15
TG2508081500 25 8 8 0 0 15
TG2510101500 25 10 10 0 0 15
TG2508081511 25 10 8 1.5 1.5 15
TG4016201511 40 16 20 2.25 2.25 15
image32
image33

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex • Öňki:
 • Indiki:

 • F01
  A - aýdylýan önüm modelleriniň birinji bölümi, G bolsa hob üçin.

  B - iki sanly ikinji bölüm önümiň daşky diametrini görkezýär.

  C - iki sanly üçünji bölek içki diametri görkezýär.

  D - beýikligi görkezýän iki sanyň dördünji bölegi.

  E - seriýaly pyçaklaryň sanyny görkezýän iki sanly bäşinji bölüm.

  F.

  G - sanlar bilen ýedinji bölüm indiki ahyrky ädimini görkezýär: 0 ýeriň aşagynda hiç hili ädim ýokdugyny, 1 ýeriň aşagynda ädimleriň bardygyny görkezýär.