Freze kesijiler, ahyrky degirmenler, burawlar ýa-da reamerler üçin gaty sementli karbid çybyklary

● gaty gatylyk
● strengthokary güýç
● Himiki durnuklylyk
● malylylyk geçirijiligi

ISO9001 kepillendirilen global öndüriji, wolfram karbid önümleriniň durnukly işleýşini öndürmekde ýöriteleşdik.Bir Stocka nusgalary mugt we elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg aralygy / Doly aralyk

Haryt bellikleri

Volfram karbid çybyklarynda ýokary gatylyk, ýokary güýç, himiki durnuklylyk, elektrik we ýylylyk geçiriji häsiýetler bar.Iň ýokary sementli karbid derejelerini we ölçegli takyklygy getirýäris, bu işlemegiň ýokary talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ajaýyp aýratynlyklary we artykmaçlyklary üpjün edýär, ygtybarly yzygiderlilik, ýokary öndürijilik we ygtybarlylyk.

Karbid çybyklarynyň aýratynlyklary

1. hardokary gatylyk

2. strengthokary güýç

3. Himiki durnuklylyk

4. malylylyk geçirijiligi

Karbid çybyklary

Gaty sementlenen karbid çybyklary, degirmen kesiji, ahyrky degirmen, buraw ýa-da reamer ýaly ýokary hilli gaty karbid gurallary üçin giňden ulanylýar.Şeýle hem kesmek, möhürlemek we ölçemek gurallary üçin ulanylyp bilner.Kagyz, gaplamak, çap etmek we reňkli metallary gaýtadan işlemek pudaklarynda ulanylýar.Karbid çybyklary diňe bir kesmek we burawlamak üçin däl, eýsem giriş iňňeleri, dürli rulon geýilýän bölekler we gurluş materiallary üçin hem ulanylyp bilner.Mundan başga-da, maşyn, himiýa, nebit, metallurgiýa, elektronika we goranyş pudaklary ýaly köp ugurlarda ulanylyp bilner.

Volfram karbidiniň tegelek barlarynda ýöriteleşdirilen, sowadyjy we gaty karbid çybygynyň ajaýyp önüm çyzygy bilen, ýeriň aşagyndaky we ýerüsti karbid çybyklaryny öndürýäris we ätiýaçlandyrýarys.

Bahalandyrma

TH Baha Dykyzlygy

g / sm3

Gatylyk HRA TRS

N / mm²

TK10 14.85-15.0 93.0-93.5 2100
TK20 14.60-14.75 92.0-92.5 2300
TK30 14.25-14.4 91.5-92.0 2300

Näme üçin bizi saýlamaly?

starVolfram karbid önümleriniň ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün etmek üçin materialdan taýýar önümlere ISO9001 esasly berk gözegçilik.

starIçerki gözleg we ösüş üçin 30 ýyllyk esaslandyryjy laboratoriýa kämilleşdirilen önümleri we arzan bahaly zatlary ösdürmegi maksat edinýär.

starÖnümçiligi wagtynda üpjün etmek we wagtynda eltmek üçin ERP ulgamy

starTH bahalary gaty poslama garşy, adatdan daşary gaty we aşaga çydamly, bu bolsa gurallaryň ömrüniň 20% -e çenli ýokarlanmagyna getirýär.

starDünýäniň 60 ýurduna ýokary hilli volfram karbid önümleri bilen üpjün etmekde 30 ýyllyk tejribe.

factory
3
1
ex • Öňki:
 • Indiki:

 • Diametri(mm) Diametri çydamlylyk(mm) Uzynlyk(mm) Uzynlyga çydamlylyk(mm)
  3 0 / + 0.25 Müşderiniň islegi boýunça 310/330 ýa-da 0 / + 5
  4 0 / + 5
  5 0 / + 0.3 0 / + 5
  6 0 / + 5
  7 0 / + 5
  8 0 / + 0.35 0 / + 5
  9 0 / + 5
  10 0 / + 5
  11 0 / + 5
  12 0 / + 5
  13 0 / + 5
  14 0 / + 0.4 0 / + 5
  15 0 / + 5
  16 0 / + 5
  17 0 / + 0.45 0 / + 5
  18 0 / + 5
  19 0 / + 5
  20 0 / + 5
  21 0 / + 5
  22 0 / + 5
  23 0 / + 5
  24 0 / + 5
  25 0 / + 5
  26 0 / + 5
  27 0 / + 5
  28 0 / + 5
  29 0 / + 5
  30 0 / + 5
  31 0 / + 5
  32 0 / + 5
  33 0 / + 5
  34 0 / + 5
  35 0 / + 5
  36 0 / + 5
  37 0 / + 5
  38 0 / + 5
  39 0 / + 5
  40 0 / + 5

  Faceüzü:süzülen boş ýerler ýa-da h6 / h5-e çenli

  Uzynlygy talaplaryňyza görä düzüp bolýar
  image341 image351